کمیسیون املاک

جلسات این کمیسیون به صورت مستمر و برنامه ریزی شده برگزار می گردد.