روندنماها و چک‌لیست‌ها

روندنماها و چک‌لیست‌های زیر توسط اداره کل حسابرسی داخلی تنظیم و بازبینی شده است، در صورت نیار به فایل مورد نظر با اداره کل حسابرسی داخلی مکاتبه نمایید.

  • روندنمای برگزاری مزایدات و مناقضات
  • روندنمای دریافت و هزینه کرد کمک های مردمی و بنیادهای خیرین و حامیان
  • روندنمای دستورالعمل ماده 45 آیین نامه مالی و معاملاتی در خصوص اعلام اسقاط یا مازاد بر نیاز اموال
  • بازینه (چک‌لیست) عقد قراردادها