اصول اساسی حسابرسی داخلی

 

 

  • درستکاری
  • شایستگی و مراقبت حرفه ای
  • استقلال و بی طرفی
  • هم راستایی با استراتژی ها، اهداف عملیاتی و ریسک های سازمان
  • نتاسب جایگاه سازمانی و کافی بودن منابع
  • کیفیت و بهبود مستمر
  • ارتباط مؤثر
  • اطمینان دهی مبتنی بر ریسک، بصیرت و متمرکز بر آینده
  • ترویج بهبود سازمانی