ماهیت حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی، فعالیت مشاوره ای و اطمینان دهی مستقل و بی طرفانه ای به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان است. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به سازمان کمک می کند که برای دستیابی به اهداف عملیاتی خود، اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل و نظام راهبری را ارزیابی و بهبود بخشد.